เทพธารินทร์​ จัดพิธีมอบรางวัล “การประกวดครอบครัวดูแลป้องกันเบาหวานดีเด่น

News Update

เทพธารินทร์ มากกว่าการรักษา มุ่งส่งเสริมให้ความรู้ ป้องกัน ดูแล
ตลอดจนความสำคัญของครอบครัวเพื่อป้องกันเบาหวาน…

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 พิธีมอบรางวัล “การประกวดครอบครัวดูแลป้องกันเบาหวานดีเด่น Theptarin Diabetes Staging (TDS) Award 2019” ณ ห้องประชุมแกรนด์ฮอลล์ ชั้น 17 อาคารไลฟ์สไตล์ โรงพยาบาลเทพธารินทร์ โดยเขียนบอกเล่าเรื่องราวดีๆ ของท่านและครอบครัวให้เราทราบในการดูแลป้องกันเบาหวาน บรรยากาศสุดอบอุ่น

เพราะครอบครัวมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการดูแลควบคุมเบาหวาน และการรู้เท่าทันของระยะเบาหวาน ไม่ควรนิ่งนอนใจ เพราะเป็นภัยเสี่ยงที่อาจรุกรานไปจนถึงการสูญเสียอวัยวะ หรือไปยังโรคแทรกซ้อนอื่นๆ ที่ทำให้ท้อถอยกับชีวิต โครงการนี้ทำให้ผู้ที่เป็นเบาหวานเข้าใจสภาวะของตนเอง สามารถดูแลตนเองได้อย่างเหมาะสม รวมทั้งผนึกกำลังใจจากครอบครัว เพื่อต่อสู้กับภาวะเบาหวานที่อาจส่งผลกระทบในระยะยาว ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ครอบครัวมีความสุข

รางวัลแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ตั้งแต่ TDS1-TDS5 ระดับตั้งแต่กลุ่มเสี่ยงน้อย ไปจนถึงมีภาวะแทรกซ้อน และอาจถึงขั้นทุพพลภาพ มีรางวัลชนะเลิศ จำนวน 6 รางวัล และรางวัลชมเชย อีก 6 รางวัล

 

มอบรางวัลโดย ศ.เกียรติคุณ นพ.เทพ หิมะทองคำ ถ่ายภาพหมู่และกล่าวให้โอวาทแก่ผู้ร่วมงาน ขอบคุณประธานโครงการการประกวดครอบครัวดูแลป้องกันเบาหวานดีเด่น นพ.เอกลักษณ์ วโนทยาโรจน์ อายุรแพทย์ โรคเบาหวาน และคุณหรรษมน ประสาทแก้ว ผู้จัดการศูนย์เบาหวานและไทรอยด์ โรงพยาบาล เทพธารินทร์ ที่สร้างสรรค์โครงการดีๆ ให้เกิดขึ้นสืบไป