พม.โดยการเคหะ ฯ เตรียมมอบของขวัญปีใหม่ ปรับปรุงสภาพที่อยู่อาศัยให้กับผู้เช่าบ้านเคหะชุมชนแม่ฮ่องสอน

News Update social

นายแฉล้ม ทองเกลา พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ. แม่ฮ่อสอนเปิดเผยว่านายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ์ ผู้ว่าการเคหะแห่งชาติ ได้มอบหมายให้นายเทพฤทธิ์ ฤทธ์ิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการเคหะฯ และคณะ ประกอบด้วย รองผู้ว่าการเคหะฯ ผอ.กองช่าง ทีมสำรวจ และซ่อมแซม การเคหะฯสาขาเชียงใหม่ลงพื้นที่สำรวจและรับฟัง ปัญหาและความต้องการช่วยเหลือของผู้เช่า อาศัย เพื่อนำไปออกแบบ และนำเสนอ กรรมการบอร์ดการเคหะแห่งชาติ เห็นชอบเพื่ออนุมัติ ให้ดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมในต้นปี 2566 นี้

นายเทพฤทธิ์ ฯ ผู้ช่วยผู้ว่าการเคหะแห่งชาติเปิดเผยว่าอาคารห้องเช่า การเคหะจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีอายุอาคารประมาณ 49 ปี รับโอนจากกรมประชาสงเคราะห์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2516 มี จำนวน 69 ยูนิต ประกอบด้วยบ้านแถวชั้นเดียว จำนวน 61 หน่วย อัตราค่าเช่ารายย่อย จำนวน 715 บาทต่อเดือน บ้านแฝด 2 ชั้น จำนวน 8 หน่วย อัตราค่าเช่า 880 บาท และมีผู้เช่าเต็มทุกยูนิต อาคารห้องเช่าฯอยู่ในการกำกับดูแลของสำนักงานเคหะจังหวัดเชียงใหม่ สาขา 2 ดำเนินการจัดทำสัญญาเช่าปีต่อปี

ปัจจุบันอาคารห้องเช่าฯมีสภาพทรุดโทรม วัสดุอุปกรณ์เสื่อมคุณภาพระบบไฟฟ้าภายในอาคารเสื่อมสภาพ ระบบระบายน้ำทิ้งอุดตัน ในช่วงฤดูฝน ผู้เช่าอาศัยประสบปัญหาน้ำเอ่อล้นเข้าอาคารฯ สภาพแวดล้อมโดยรอบตัวอาคารฯมีวัชพืชปกคลุม เสี่ยงอันตรายต่อสัตว์มีพิษเข้ามาในตัวอาคาร นายเทพฤทธิ์ ฯ ได้มอบหมายให้ผู้อำนวยการกองช่างและเจ้าหน้าที่ฝ่ายกองช่าง ดำเนินการออกแบบแบบแปลนปรับปรุงโครงสร้างอาคาร ได้แก่ หลังคา ฝ้าเพดาน ประตู หน้าต่าง ห้องน้ำ ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร รั้วหน้าบ้าน กำแพงระหว่างบ้าน หลังคาหน้าบ้าน(โรงจอดรถ) ระบบท่อระบายน้ำของชุมชน ภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของชุมชน

ทั้งนี้ทีมงานจะนำไปออกแบบแปลน และนำเสนองบประมาณเพื่อนำเสนอโครงการปรับปรุงอาคารห้องเช่าเคหะจังหวัดแม่ฮ่องสอน เข้าสู่การพิจารณาในคณะกรรมการการเคหะแห่งชาติ ในปีงบประมาณ 2566 ต่อไป