“ตรีนุช” เปิดมหกรรมแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ 2566 “กศน.รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ONE SPIRIT TEAM”

education News Update

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ 2566 ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว โดยมี นายเชาวเนตร ยิ้มประเสริฐ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. รักษาราชการแทนเลขาธิการ กศน. นายวุฒิพล ทับธานี รองเลขาธิการ กศน. ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักกีฬานักศึกษาในสังกัดสำนักงาน กศน. ร่วมพิธีเปิดงาน

นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวตอนหนึ่งในการเป็นประธานในพิธีเปิด “การแข่งขันกีฬา กศน.เกมส์ 2566” ว่า ​ภารกิจของครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สำนักงาน กศน. ในการจัดการศึกษานอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัยให้ประสบความสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผล บุคลากรของ กศน.จะต้องเป็นผู้มีจิตใจของการเป็นผู้ให้ เป็นผู้ส่งมอบความรัก ความสามัคคี และเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน ทั้งต่อเพื่อนพ้องในวิชาชีพ ต่อผู้เรียน ต่อชุมชน และสังคม อีกทั้งต้องเป็นผู้พร้อมด้วยสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์ และแข็งแรง ซึ่งการแข่งขันกีฬาเป็นกิจกรรมพิเศษที่สื่อความหมายอันเป็นคุณสมบัติสำคัญของชาว กศน. ได้เป็นอย่างดี

​การจัดงานแข่งขันกีฬา “กศน.เกมส์ 2566” ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2566 ณ จังหวัดสระแก้ว ของสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา ตามอัธยาศัย (สำนักงาน กศน.) ในครั้งนี้ จึงถือเป็นกิจกรรมที่สำคัญยิ่งต่อการพัฒนาคุณภาพของบุคลากรของสำนักงาน กศน. ทั้งสมรรถภาพทางด้านร่างกาย และจิตใจ ให้มีความพร้อมต่อภารกิจ และบทบาทหน้าที่ ซึ่งจะนำไปสู่การสร้างคุณภาพทางการศึกษา ในการส่งต่อความรู้ ทักษะอาชีพ และทักษะการดำเนินชีวิตให้แก่ผู้เรียนและประชาชนคนไทยทั่วประเทศ อีกทั้งเป็นการแสดงออกเพื่อส่งเสริมความเป็น “MOE One Team” ของกระทรวงศึกษาธิการ และเป็นการแสดงออกถึงพลังความรักความสามัคคีตามคำขวัญการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้คือ “กศน.รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ONE SPIRIT TEAM” ของพี่น้องชาว กศน. ที่เดินทางมาจากทั่วประเทศ นางสาวตรีนุช กล่าว

นายคมกฤช จันทร์ขจร รองเลขาธิการ กศน. รักษาราชการแทน เลขาธิการ กศน. กล่าวว่า การดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬา “กศน.เกมส์ 2566” ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ​สำนักงาน กศน. ในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจในการส่งเสริมสนับสนุน และจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับกลุ่มเป้าหมายผู้ด้อย พลาด และขาดโอกาสทางการศึกษา

รวมทั้งผู้ที่อยู่นอกระบบการศึกษา ได้กำหนดให้มีการจัดการแข่งขันกีฬา สำหรับผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ครู กศน.และนักศึกษา กศน. เพื่อสร้างความรักสามัคคี มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และเปิดโอกาสให้แสดงออกถึงความรู้ ความสามารถความคิดสร้างสรรค์ และเป็นการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เป็นการสนับสนุนและสนองนโยบายและจุดเน้นของสำนักงาน กศน. อีกทั้งเป็นการแสดงออกเพื่อส่งเสริมความเป็น “MOE One Team” ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

​การแข่งขันกีฬา “กศน.เกมส์ 2566” ได้กำหนดการแข่งขันขึ้น ระหว่างวันที่ 17-19 มีนาคม 2566 ณ จังหวัดสระแก้ว โดยมีสำนักงาน กศน. หน่วยงานสถานศึกษา ในภาคตะวันออก และสำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้ว เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันประเภทกีฬาที่จัดการแข่งขัน ได้แก่ ฟุตบอลชาย / วอลเลย์บอลชาย-หญิง / เซปักตะกร้อชาย-หญิง / เปตองชาย-หญิง / เปตองนักศึกษา / กรีฑา และกอล์ฟ มี 6 ทีม เข้าร่วมการแข่งขันประกอบด้วย ภาคเหนือ-ทีมสีม่วง ภาคกลาง-ทีมสีเขียว ภาคใต้-ทีมสีฟ้า ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ-ทีมสีน้ำเงิน กทม. และกลุ่ม/ศูนย์ส่วนกลาง-ทีมสีชมพู และภาคตะวันออก-ทีมสีแสด ในการดำเนินการแข่งขันกีฬา “กศน.เกมส์ 2566” มีคำขวัญ การแข่งขันว่า “กศน.รวมใจเป็นหนึ่งเดียว ONE SPIRIT TEAM”

โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้
​1.​เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ นักศึกษา กศน. และบุคลากรในสังกัดของสำนักงาน กศน. มีสุขภาพและพลานามัยที่ดีด้วยการเล่นกีฬา
​2.​เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพอันดีระหว่างนักศึกษา กศน. และบุคลากรในสังกัดสำนักงาน กศน.
​ในการดำเนินงานจัดการแข่งขันกีฬา “กศน.เกมส์ 2566” สำนักงาน กศน.จังหวัดสระแก้วได้รับความร่วมมือจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระแก้ว หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคีเครือข่าย ที่ให้การสนับสนุน และในโอกาสนี้ก่อนที่ท่านประธาน จะได้ประกอบพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา “กศน.เกมส์ 2566” ขอเรียนเชิญท่านประธานในพิธี ได้มอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนกีฬา “กศน. เกมส์ 2566” ตามลำดับที่พิธีกรจะได้อ่านรายชื่อหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคีเครือข่าย พร้อมทั้งกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬา “กศน.เกมส์ 2566”