พม. จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563

News Update social

วันนี้ (21 มิ.ย. 64) เวลา 10.00 น. นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รมว.พม.) เป็นประธานในพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563 โดยมีนายสุทธิ จันทรวงษ์ อธิบดีกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กล่าวรายงาน พร้อมด้วย คณะผู้บริหารกระทรวง พม. และผู้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ เข้าร่วมในพิธี ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ สะพานขาว ถนนกรุงเกษม กรุงเทพฯ

นายจุติ กล่าวว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563 เนื่องในโอกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2563 และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดส่งเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ทุกชั้นตรา ไปยังผู้ที่ได้รับพระราชทาน โดยไม่ต้องเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับพระราชทาน โดยให้ส่วนราชการและหน่วยงานต่าง ๆ จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในสถานที่ที่เหมาะสม เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติตามขั้นตอนการปฏิบัติของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี และสำนักนายกรัฐมนตรีได้ดำเนินการประกาศรายชื่อผู้ได้รับพระราชทานเครื่องราช อิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ดังกล่าว ในราชกิจจานุเบกษาแล้ว นั้น

กระทรวง พม. โดยกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ จึงได้จัดพิธีรับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการถวายพระเกียรติและเป็นเกียรติประวัติแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ซึ่งมีผู้พระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ โดยการเสนอชื่อจากกระทรวง พม. จำนวนทั้งสิ้น 83 ราย ซึ่งเป็นผู้กระทำความดีความชอบที่เป็นการบริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์ และมีผลงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน นับเป็นความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้

นายจุติ กล่าวต่อไปว่า สำหรับวันนี้ มีผู้เข้ารับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ฯ ประจำปี 2563 จำนวน 24 ราย ดังนี้ 1. ชั้นจตุตถดิเรกคุณาภรณ์ 2 ราย ได้แก่ 1) นางสตรีรัตน์ คงวีระวัฒน์ บุญยสัมพันธุ์ เป็นผู้บริจาคทรัพย์สิน ให้แก่มูลนิธิช่วยคนปัญญาอ่อนแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชินูปถัมภ์ เพื่อสมทบทุนก่อสร้างอาคารศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้พิการทางสติปัญญาแบบครบวงจร และ 2) นางอรนุช แสงสุริยจันทร์ เป็นผู้บริจาคทรัพย์สิน ให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์ฯ เพื่อสมทบทุนสร้างอาคารผู้ป่วยจิตเวช 2. ชั้นเบญจมดิเรกคุณาภรณ์ 19 ราย ได้แก่ 1) นายชาญศักดิ์ วาจาสิทธิศิลป์ 2) นางพัชนี วาจาสิทธิศิลป์ 3) นางนิตยา โล่ห์สวัสดิกุล 4) นายศักดา กิตติกรวัฒนา 5) นายวีระ ตั้งกิจจำเริญ 6) นายอรุชา จารุกุลนุกิจ

7) นางนิภา ปัญญาภักดีวงศ์ 8) นายปัญญา ปัญญาภักดีวงศ์ 9) นางพิณทิพย์ วุฒิเลิศเจริญวงศ์ 10) นายสมเจตน์ วุฒิเลิศเจริญวงศ์ 11) นางวรรณา กนกทิพย์วรรณ 12) นายอาร์วินกุมาร์ ซัจเดว์ 13) นางสาววันเพ็ญ ถาวงษ์เพีย 14) นายถิรวุฒิ วุฒิไกรวิบูลย์ 15) นางบุศรา เทพชาตรี 16) นางทิติยากรณ์ ว่องภักดีลาภ 17) นายเลิศชัย ศรีกุเรชา และ 18) นางสาวขวัญจิตร ยั่งยืน 19) นายเลิศสุวัฒน์ จิระประกอบชัย 3. ชั้นเหรียญทองดิเรกคุณาภรณ์ 1 ราย ได้แก่ นายพิชัย ถนอมทรัพย์ และ 4) ชั้นเหรียญเงินดิเรกคุณาภรณ์ 2 ราย ได้แก่ 1) นางสาวหัทยา อังควินิจวงศ์ และนางยุวดี บำรุงบุตร อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (อพม.) จังหวัดปทุมธานี ผู้กระทำความดีความชอบที่มีผลงานอันเป็นประโยชน์ แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน ด้วยการช่วยเหลือผู้ตกทุกข์ได้ยากและกลุ่มเปราะบาง ซึ่งเป็นกลุ่มเป้าหมายของ กระทรวง พม. อย่างสม่ำเสมอมาโดยตลอด

นายจุติ กล่าวเพิ่มเติมว่า ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ในวันนี้ คือผู้กระทำความดีความชอบที่เป็นการบริจาคทรัพย์สินเพื่อสาธารณประโยชน์ และผู้กระทำความดีความชอบที่มีผลงานอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน เป็นผู้ที่ทุ่มเท เสียสละ และได้ให้ความช่วยเหลือกลุ่มเป้าหมายของกระทรวง พม. ในนามของ อพม. ด้วยดีตลอดมา จึงขอยกย่องเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีแก่ผู้ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ประจำปี 2563 ทุกท่าน ซึ่งถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งศักดิ์ศรีและเกียรติยศและจะต้องรักษาไว้เพื่อเป็นเกียรติประวัติของตนเองและวงศ์ตระกูลต่อไป